Vedtægter

Klubbens vedtægter


Vestegnens Hockey Klub

* Vedtægter *

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Vestegnens Hockey Klub. Dens hjemsted er Ishøj Kommune

§ 2 Formålet 

Det er foreningens formål at tilbyde hockey-interesserede muligheden for at dyrke denne aktivitet, samt gennem sporten at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. 

§ 3 Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen 5 år til udgangen af det 17. år

stk. 2 Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 18 år

stk 3 Indmeldelse foretages digitalt via klubbens indmeldelsessystem. Optagelse af umyndige medlemmer kræver desuden samtykke fra forældre/værge

§ 4 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. 

stk. 2 Aktive medlemmers kontingent forfalder til betaling forud månedsvis (med undtagelse af månederne januar og juli)

stk. 3 Passive medlemmers kontingent betales forud for et år ad gangen pr. 1. feb. Ved indmeldelse i perioden 1/8 - 31/1 betales ½ kontingent

§ 5 Udmeldelse - eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent fra til den dag hvor udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse

stk. 2 Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 termin, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende

stk. 3 Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen

stk. 4 I øvrigt kan foreningen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelsen, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar

§ 6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender

stk. 2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar, indkaldes med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer

stk. 3 Dagsordenen bekendtgøres samtidig eller senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på en tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal optages på dagsordenen

stk. 4 Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, samt én forældre/værge pr. medlem under 16 år, og som er betalende medlem inden generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance

stk. 5 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde

§ 7 Dagsorden

Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelses beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag til vedtægtsændringer
 7. Valg af formand (ulige år)
 8. Valg af kasserer (lige år)
 9. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

§ 8 Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger en dirigent som leder mødet. Dirigenten kan ikke være et medlem fra bestyrelsen. 

stk. 2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jf §14 og §15, stk 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Dog skal afstemningen på begæring fra mindst 1 stemmeberettiget medlem foregå skriftlig.

stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens protokol, hvor også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af bestyrelsen

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat for bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet

stk. 2 Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne fra § 6 stk. 2

§ 10 Bestyrelse - valg

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til lovene

stk. 2 Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 3 medlemmer og evt. 2 suppleanter

stk. 3 Bestyrelsens ordinære medlemmer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen

stk. 4 Formand og kasserer vælges ved en særlig afstemning for 2 år 

(formand i ulige år og kasserer i lige år)

stk. 5 Genvalg kan finde sted

stk. 6 Alle stemmeberettiget kan vælges til bestyrelsen    

stk. 7 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, hvis dette skønnes nødvendigt

§ 11 Konstituering - tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde

stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

stk. 3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer samt formanden er til stede 

stk. 4 Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger

stk. 5 Foreningen tegnes af formanden og kasseren  

stk. 6 I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af bestyrelsen 

stk. 7 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

§ 12 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1 februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31/12 

stk. 2 Driftsregnskab, status og budget for kommende år forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse

stk. 3 Driftsregnskab og status kan afhentes hos foreningens kasserer 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

§ 13 Revision 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant jf § 7

stk. 2 Revisoren skal hvert år, i første uge i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning

stk. 3 Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger

§ 14 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig skriftlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamlings afgivne stammer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.  

§ 15 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling

stk. 2 Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2  af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte flertal uanset hvilket antal medlemmer der er til stede. 

stk. 3 I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuel formue og udstyr/materiel tilfalde Ishøj Idrætsråd  

Vestegnens Hockey Klub er stiftet 05.11.2019

Formanden – Heidi Hansen

Kasseren – Jørgen Brøndgaard

Bestyrelsesmedlem – Peter Mortensen

Bestyrelsesmedlem – Erik Winther Eilertsen

Bestyrelsesmedlem – Jens Sindberg